DESIGN SERVICE
Our processes

จินตนาการบนรากฐานของความเป็นไปได้ คือจุดแข็งของเราจากที่ดินเปล่า สู่การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ งานออกแบบที่โดดเด่น บนยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบเชิงธุรกิจ ความรู้เฉพาะทางอันลึกซึ้งในการออกแบบและบริหารสวนน้ำสวนสนุก หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจดจำ

K2J ให้บริการงานออกแบบ ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ มอบความประทับใจให้แก่ลูกค้าของคุณ

THEME PARK

INDOOR

PLAY GROUND

AMUSEMENT PARK

INTERACTIVE

WATER PARK

LEARNING MUSEUM

ARCADE

LIFE PARK

BUSINESS PLANNING

เราเริ่มต้นออกแบบไม่เพียงแต่สิ่งก่อสร้าง แต่วางแผนธุรกิจนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กลุ่มลูกค้า มูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม

แผนการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งปัจจุบันและอนาคต วางผังภาพรวมการจัดสรรพื้นที่ทั้งโครงการ

เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปจะคุ้มค่ากับทรัพยกรและแรงที่เสียไป

Attraction Design & Selection

ออกแบบ/คัดเลือก เครื่องเล่นหรือแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น

เหมาะกับพื้นที่และจุดขายของโครงการ สร้างเอกลักษณ์

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และสร้างความเติบโตให้กับชุมชน

CREATIVE WORKS

ออกแบบเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ ลูกเล่น จุดดึงดูดความสนใจ รูปแบบวิธี และขั้นตอนการเล่าเรื่อง ที่จะสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ ให้กับสถานที่และเครื่องเล่น

Master Planning

ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับความสำเร็จ เพราะการวางผังที่ดี ย่อมสร้างประสบการณ์การที่ดีให้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

อีกทั้งช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เช่น มุมมองและพื้นที่ที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ความร้อนของพื้นทางเดิน ความร่มรื่นของพื้นที่ การบริหารจุดขายของและการซ่อมบำรุงที่ไม่ยุ่งยากในการเข้าถึง เป็นต้น

Design Conceptual

งานออกแบบบรรยากาศ ทิวทัศน์ ตกแต่งเครื่องเล่น กิจกรรม

ธีมและภาพรวมของโครงการ ให้ออกมาสอดคล้อง

สื่อความหมาย ตามแนวทางที่วางไว้

Construction Drawing

การออกแบบลงรายละเอียดในงานแขนงต่างๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องเล่น วิศวกรรมควบคุม ฯลฯ เพื่อจะแปลงจากภาพใน จิตนาการมาเป็นของจริงผสมกับความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่พร้อมจะนำแบบเหล่านี้ไปใช้เพื่อการก่อสร้างจริง

Decorate & Finishing Design

ออกแบบแต่งเติมภาพจากจิตนาการให้สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น

ด้วยการลงรายละเอียด ในงานตกแต่ง งานประติมากรรม งานปั้น

การเลือกวัสดุ รูปแบบ ลวดลาย ความเหมาะสมในการก่อสร้างจริง

Site Consultant & Installation Inspection

ควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบเครื่องเล่น ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การจัดการทำงาน การวางแผนการให้บริการ และความปลอดภัย จนแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ

Staff Training & Management Planning

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ การทำเอกสาร การฝึกอบรมพนักงานสำหรับขั้นตอนการทำงาน ความปลอดภัย และการปฎิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การวางแผนดูแลสถานที่ เครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว คงความสดใหม่ ปลอดภัยไปตลอดอายุการใช้งาน

Park Expend & Renovation

บริการออกแบบดีไซด์เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม แหล่งท่องเที่ยวของคุณ ให้กลับมาดูใหม่ สร้างจุดแข็ง เพิ่มโอกาสในการใช้บริการซ้ำของลูกค้า และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

Our website uses cookies to improve your experience and to analyse our website traffic. By clicking accept and continuing to use our website, you confirm that you have reviewed and agree to our Data Privacy Policy and you agree to our notice on the use of cookies.